Shih Ming Wang, Biography Shih Ming Wang, Exhibitions Shih Ming Wang, Gallery Contact Shih Ming Wang

Ying & Yang, 2007. 207 x 291 cm.

back